Pääjärvi

Häme-Wikistä

Hämeenkosken kokonaispinta-alasta n. 4 % on vesistöjä. Suurin järvi, Pääjärvi jää keskustaajaman pohjoispuolelle ja kuuluu puoliksi Hämeenlinnan kaupunkiin. Järven rannalla sijaitsee Helsingin yliopiston biologinen asema, joten järvi on jatkuvan tieteellisen tutkimuksen kohteena, jota järvellä on harjoitettu jo ainakin 1800- ja 1900 lukujen taitteesta asti. Voidaankin sanoa, että järvi on yksi tutkituimmista sisävesistä. Omaleimaista järvelle on sen pinta-alaan nähden suuri syvyys. Syvimmillään vettä on 87 metriä, joten Pääjärvi on Suomen neljänneksi syvin järvi. Pääjärvi on myös tunnettu kuhajärvi. Myös muikun pyynnillä on suuri merkitys paikallisille kotitarvekalastajille. Aivan kirkonkylän tuntumassa sijaitsee Valkjärvi, jolla on paljon virkistyskäyttöä. Järvellä on muun muassa Hämeenkosken suosituin uimaranta. Teuronjoki laskee Pikku- Lanoon, josta on yhteys Iso-Lanon ja Leppälammin kautta Pääjärveen. Ahvenainen ja Pikku-Ahvenainen sijaitsevat Ahvenaistenharjulla. Hämeenkosken järvet kuuluvat Kokemäenjoen päävesistöalueeseen ja purkavat vetensä Teuronjokea pitkin Mommilanjärveen ja siitä edelleen Vanajaveden reitille.

Lähteet