Aulangon metsäpolku - Myöhemmät harvennushakkuut

Häme-Wikistä
Kuva: Eerika Ruoskanen

Tämä 55-vuotias kuusikko on jätetty harventamatta, koska alueella kasvaa uhanalaisuusluokaltaan silmälläpidettävää turrisammalta. Puusto on pituudeltaan noin 23 metriä ja pohjapinta-alaltaan 38 m2/hehtaari. Polun toiselle puolelle jäänyt kuusikko on niin ikään lähes 60-vuotiasta, mutta puusto on harvennettu talvella 2011. (Lukanniemi 2011, 20/45; Rantonen, henkilökohtainen tiedonanto 30.5.2012; Valtion ympäristöhallinto 2011d.)


Lähteet:

Lukanniemi, O. 2011. Metsäsuunnitelma. Aulanko. Lahti: Metsäkeskus Häme-Uusimaa.

Rantonen, M. 2012. Metsätalousinsinööri. Hämeenlinnan kaupunki.  Henkilökohtainen tiedonanto 30.5.2012.

Valtion ympäristöhallinto. 2011d. Turrisammal. Viitattu 5.6.2012. http://www.environment.fi/download.asp?contentid=132969&lan=fi


Linkkejä:

http://www.hameenlinna.fi/

http://www.aulanko.fi/