Aulangon metsäpolku - Metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt

Häme-Wikistä

Aulangonjärven rantaan ulottuva kostea lehto lukeutuu reheviin lehtolaikkuihin ja se on pinta-alaltaan 1,1 hehtaaria. Puusto koostuu noin 100-vuotiaista kuusista sekä nuoremmista lehtipuista: haavoista, harmaalepistä, raidoista ja tuomista. Alueella on luonnontilaiselle kohteelle ominaiseen tapaan runsaasti lahopuuta. Kuviolla virtaava puro on määritelty Natura 2000 -hankkeen luontodirektiivin luontotyypiksi (pikkujoet ja purot). (Lukanniemi 2011, 20/32.)

Kuva: Eerika Ruoskanen
Lähteet: 

Lukanniemi, O. 2011. Metsäsuunnitelma. Aulanko. Lahti: Metsäkeskus Häme-Uusimaa.


Linkkejä:

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19961093

http://www.luontoportti.com/suomi/fi/puut/

http://www.aulanko.fi/

http://www.hameenlinna.fi/