Arkistot:Suomen Huoneenhallitusseuran Sanomille

Häme-Wikistä

Suomen Huoneenhallitusseuran Sanomille

(Lähetetty.)

Suomen Huoneenhallitusseura on wuosikymmeniä usioilla keinoilla uurastanut Suomen taloudellisuuden edistystä. Kirjalliset tiedot owat näihin asti kulkeneet ehkä rahwaan wähää lukuhalua ja käsitystä mukaan hitaasti. Mutta nykyisinä aikoina, kuin rahwaan lukuhalu ja käsitys, maallisten tietojen lewittämisen waikutuksesta, on jo kohonnut ensi askeleen – on maanwiljelysen ja muuta talollisuuden oppiaki ruwettu laajentamaan – erinomaitain, wähällä ajalla, Wiipurin Maawiljelusseuran kiitettäwällä innolla. Sitä iloisemmalta wielä tuntui meistä kuin saimme tilata Suomen Huoneenhallitusseuran Sanomia – jotka woiwat Mustialan opiston kokeilla näyttää perustuksia maanwiljelyksen soweliaisuudesta ja hyödystä Suomessa, ulkomaan paremmin opittuin tapain mukaan. Mainituita sanomia olemme jo saaneet 1:sen N:ron. Sen ilmoituksessa luwataan ”puhua kaikista aineista, jotka maanwijelykseen eli muuten seuran tarkoitukseen kuuluwat.” Suomen Huoneenhallitusseuran Sanomain ensi alussa olisi moni ehkä toiwonut saawansa tietää niitä perustuksia, joiden johdosta Seura oli waikutettu Sanomia ulosantamaan. – Sen jokainen arwaa ett’ei se rahatulojen suhteen, joita joskus yksinäiset tarkoittawat, suinkaan woinut olla; ei myöskään siitä syystä että maakykyä on. – Muuta emme woi aawistaa ja toiwoa, kuin että Suomen Huoneenhallitusseura wapaasta innosta ja maamiesten hyödyksi uurastaa semmoista tointa. Waikk’ei tuohon johtoa ole osoitettu, niin toiwotaan kuitenkin sen tarkoituksensa olewan hywää ja hyödyllistä; kyllä hyvä perästäkin kelpaa!


Maamies


Lähde: Suometar 4.2.1851